Walkers-auto saapuu kohtaamaan sipoolaisnuoria

Walkers-autolla eli Wautolla nuoret voivat viettää vapaa-aikaansa toistensa ja turvallisten aikuisten seurassa. Sipoolaisnuoret saavat Wauton puoleksi vuodeksi kotikulmilleen.

 

Aseman Lapset ry omistaa ja koordinoi neljän Wauton toimintaa, joiden lisäksi muutamilla paikkakunnilla on omia Wautoja. Järjestön omat autot on nimetty ja teipattu kissaeläimiksi, joista Pantteri toimii Sipoossa syyskuun lopulta maalis-huhtikuuhun saakka. Toiminnasta vastaa Sipoon kunnan nuorisopalvelut.

Wautot ovat matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Sipoossa Pantteri-Wautolla liikutaan kahtena päivänä tai iltana viikossa, pääosin arkisin. Kerran kuussa toimitaan myös lauantaisin. Arkipäivisin käydään myös kouluilla.

– Wauto on houkuttelevan näköinen, ja toivomme nuorten kiinnostuvan sen toiminnasta niin, että voimme tavoittaa suuremman joukon nuoria. Toivomme Wauton tuovan myös yleistä näkyvyyttä nuorisotyölle sekä turvallisuuden tunnetta niin nuorille kuin muillekin kuntalaisille, nuorisopalvelupäällikkö Mia Liljeberg sanoo.

Pantteri tulee liikkumaan koko kunnan alueella, kuten Söderkullassa, Nikkilässä sekä esimerkiksi kyläkouluilla. Wauton ratissa nähdään erityisnuorisotyöntekijöitä ja ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Wautolla voi silloin tällöin tavata myös seurakuntien ja kunnan vapaaehtoistyötä tekeviä Saapas-ryhmäläisiä.

Aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan lisää mukaan toimintaan ja heidät koulutetaan tehtävään. Walkers-vapaaehtoiskoulutukseen voi hakea ilmoittautumalla Pauliina Räikelle tai Bodil Weckströmille.

–Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme tarjota Sipoolle mahdollisuuden kokeilla liikkuvaa nuorisotyötä työmuotona ja työvälineenä. Liikkuvan nuorisotyön avulla saadaan vaivattomasti ja joustavasti lisättyä turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorten parissa. Tämä puolestaan helpottaa nuorten varhaista tukemista ja haasteisiin tarttumista., Walkers-autokoordinaattori Roy Pietilä sanoo.

Toiminta käynnistyy Sipoo-viikolla, kun Wauto kurvaa mukaan alakoululaisten diskoon Sipoon monitoimihallilla perjantaina 22.9. klo. 18–21.  ja Nikkilän markkinoille sunnuntaina 24.9. klo 10–14.

 

  
Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:n kehittämää matalan kynnyksen nuorisotyötä, joka perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Walkers-autot eli Wautot ovat matkailuautoja, jotka toimivat liikkuvina nuorten kohtaamispaikkoina siellä missä nuoret ovat.  

Wautot tarjoavat eri paikkakunnilla mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa liikkuvaa nuorisotyötä ja walkers-toimintaa. Vuonna 2022 Wautoilla kohdattiin 21 603 nuorta 546 toimintakerran aikana. Yli puolet kohdatuista nuorista ei osallistu muuhun nuorille suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.    

Walkers-autotoimintaa rahoittavat Suomen eduskunta sekä yksityiset säätiöt, kuten Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Eevi ja Emil Tannisen säätiö.   

www.walkers.fi

 


 

Lisätietoja:

Pauliina Räike, erityisnuorisotyöntekijä, Sipoon kunta, 040 1821 664, pauliina.raike@sipoo.fi

Bodil Weckström, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Sipoon kunta, 040 1914 463, bodil.weckstrom@sipoo.fi

Roy Pietilä, Walkers-autokoordinaattori, Aseman Lapset ry, 040 4144 748, roy.pietila@asemanlapset.fi

Walkers-bilen anländer för att möta Sibboungdomar

Med Walkers-bilen, även känd som Wauto, kan ungdomar tillbringa sin fritid i sällskap av varandra och trygga vuxna. Ungdomar från Sibbo kommer att ha tillgång till Wauton i sex månader i sina hemtrakter.

 

Stationens Barn rf äger och koordinerar verksamheten av fyra Wauton, och det finns även egna Wautobilar på några orter. Föreningens egna bilar har fått namn och dekorerats som kattdjur, varav Pantteri kommer att vara i Sibbo från slutet av september till mars-april. Verksamheten leds av Sibbo kommuns ungdomstjänster.

Wautobilarna är husbilar där ungdomsarbetare och volontärer möter ungdomar där de tillbringar sin tid. I Sibbo kommer Pantteri-Wauton att vara ute två dagar eller kvällar i veckan, främst på vardagar. En gång i månaden kommer de även att vara ute på lördagar. På vardagar besöks också skolorna.

– Wauton ser inbjudande ut, och vi hoppas att ungdomarna blir intresserade av dess verksamhet så att vi kan nå en större grupp ungdomar. Vi hoppas att Wauton också kommer att ge uppmärksamhet åt ungdomsarbetet och en känsla av trygghet både för ungdomar och andra kommuninvånare, säger ungdomstjänstchef Mia Liljeberg.

Pantteri kommer att röra sig i hela kommunen, inklusive Söderkulla, Nickby och exempelvis byskolorna. På Wautons förarplats kommer man att se specialungdomsarbetare och koordinatorn för förebyggande rusmedelsarbete. Ibland kan man också träffa medlemmar från församlingarna och kommunens frivilliggrupp Saapas.

Vi behöver fler vuxna frivilliga med i verksamheten, och de kommer att utbildas för uppgiften. Du kan anmäla dig till Walkers-frivilligutbildningen genom att kontakta Pauliina Räikkö eller Bodil Weckström.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Sibbo möjligheten att prova på mobilt ungdomsarbete som arbetsform och verktyg. Genom mobilt ungdomsarbete kan man smidigt och flexibelt öka närvaron av trygga vuxna bland ungdomarna. Detta underlättar i sin tur tidigt stöd och hantering av utmaningar bland ungdomar, säger Walkers-bilkoordinator Roy Pietilä.

Verksamheten börjar under Sibbo-veckan när Wauto deltar i discon för lågstadieelever i Sibbo mångbrukshall på fredag den 22.9 kl. 18–21 och Nickby marknad söndag 24.9. kl.10–14.

 

Walkers-verksamheten är lågtröskel ungdomsarbete utvecklat av Stationens Barn rf, som bygger på professionella och frivilliga vuxnas engagemang och närvaro. Walkers-bilarna, eller Wauton, är husbilar som fungerar som mobila mötesplatser för ungdomar där ungdomarna befinner sig.

Wauton erbjuder olika orter möjligheten att prova och genomföra mobilt ungdomsarbete och Walkers-verksamhet. År 2022 mötte W-bilarna 21 603 ungdomar under 546 verksamhetstillfällen. Mer än hälften av de mötta ungdomarna deltar inte i annan fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar.

Finansieringen av Walkers-bilverksamheten kommer från Finlands riksdag samt privata stiftelser som Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Eevi och Emil Tanninens stiftelse.

www.walkers.fi

 


 

Mera information:

Pauliina Räike, specialungdomsarbetare, Sibbo kommun, 040 1821 664, pauliina.raike@sipoo.fi

Bodil Weckström, koordinator för förebyggande rusmedelsarbete, Sibbo kommun, 040 1914 463, bodil.weckstrom@sipoo.fi

Roy Pietilä, Walkers-bilkoordinator, Stationens Barn rf, 040 4144 748, roy.pietila@asemanlapset.fi

 

Tilaa uutiskirjeemme