Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt förebygga ångest och depression. Det hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Programmet är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

Fyra versioner

Programmet är uppdelat i tolv träffar. Under träffarna diskuterar man och utför övningar med vars hjälp man söker konkreta sätt att hantera oro eller rädsla som kan uppstå i vardagliga situationer. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. Sålunda betonas utbyte av egna erfarenheter samt arbete tillsammans och lärande.

I programmet strävar man till att få föräldrarna delaktiga så att det inlärda skulle bli en del av hemmets vardag. På detta sätt försöker man förstärka hemkulturen med förmågan att lyssna och diskutera

Friends-programmet består av fyra versioner för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar:

Fun Friends (4-8-åringar)
Friends för barn (9-12-åringar)
Friends för ungdomar (13-16-åringar)
Friends för vuxna (över 16-åringar)

Åldersgränserna är riktgivande och de olika versionerna kan också användas parallellt. Strukturen och teman är de samma i alla versioner, men sättet hur ämnen behandlas och uppgifterna är anpassade enligt målgruppens åldersnivå.

För att kunna ta i bruk programmet krävs att man deltar i en ledarutbildningsdag. Utbildningen är avsedd för skolornas undervisnings- och elevvårdspersonal samt personal inom ungdoms-, social- och hälsovårdsbranschen. Programmet tillämpas i många olika miljöer, i specialgrupper och i individuellt arbete.

Ett internationellt program

Friends-programmet har utvecklats av den australienska psykologen Paula Barrett och det bygger på en omfattande vetenskaplig forskning, utvärdering och praktisk erfarenhet. I programmet betonas kognitiva, fysiologiska processer samt beteendeprocesser vilka har en anknytning till utvecklingen och upplevelsen av ångest.

Friends är ett av de mest undersökta och tillämpade programmen i världen som förebygger mental ohälsa. Programmet rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). I Finland ansvarar Stationens barn rf för Friends materialet i programmet och utbildningen.

Friends-programmets internationella hemsida.

Fråga mer!

Gabriela Langinauer

planerare-utbildare
Friends 15 år i Finland

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry