Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt att förebygga ångest och depression. Programmet hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Friends-programmet är utformat för att användas i olika miljöer och med olika grupper. Det kan användas t.ex. i daghem, i skolor, i ungdoms- och socialarbete samt med specialgrupper. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

Fyra versioner

Friends-programmet är uppdelat i tolv träffar. De går ut på att diskutera frågor kring känslor, tankemönster och problemlösning. Dessutom ingår övningar som erbjuder konkreta sätt att hantera oro eller rädslor som kan uppstå i vardagliga situationer. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. På så sätt betonas både utbyte av egna erfarenheter och lärande i grupp.

I programmet strävar man till att göra föräldrarna delaktiga för att det inlärda materialet skulle bli en del av hemmets vardag. Det leder till att hemkulturen förstärks med förmågan att lyssna och diskutera.

Friends-programmet består av fyra versioner för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar:

Fun Friends (4–8-åringar)
Friends för barn (9–12-åringar)
Friends för ungdomar (13–16-åringar)
Friends för vuxna (över 16-åringar)

Åldersgränserna är riktgivande och de olika versionerna kan också användas parallellt. Strukturen och temana är alltid de samma, men innehållet och uppgifterna anpassas enligt målgruppen.

För att kunna ta i bruk programmet krävs att man deltar i en Friends-ledarutbildning. Utbildningen är avsedd för undervisnings- och elevvårdspersonal samt personal inom ungdoms-, social- och hälsovårdsbranschen.

Ett internationellt program

Friends-programmet har utvecklats av den australiska psykologen Paula Barrett och bygger på omfattande vetenskaplig forskning, utvärdering och praktisk erfarenhet. I programmet betonas både kognitiva och fysiologiska processer samt beteendeprocesser som anknyter till hur vi upplever ångest.

Friends är ett av de mest undersökta och tillämpade programmen i världen som förebygger mental ohälsa. Programmet rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). I Finland ansvarar Stationens barn rf för Friends-programmets utbildning och material.

Läs mer om Friends på programmets internationella hemsida.

Fråga mer!

Dimitri Pailen profiilikuva

Dimitri Paile

planerare-utbildare, Friends verksamhet
Gabriela Langinauer.

Gabriela Langinauer

planerare-utbildare, Friends verksamhet
Friends 15 år i Finland

Tilaa uutiskirjeemme