Frontpage / Organisation / Friends

Friends

Ett program för barn och ungdomar som främjar det psykiska välbefinnandet

Friends är ett program vars syfte är att främja barns och ungdomars psykiska välbefinnande, samt förebygga ångest och depression. 

Det hjälper barn och ungdomar att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker barns och ungdomars självbild, självkänsla och självförtroende.

frendit_svenska_400.jpg

Det är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

För att kunna ta i bruk programmet krävs att man deltar i en ledarutbildning. Under utbildningen går man igenom programmets teoretiska bakgrund, innehåll och det praktiska genomförandet. Alla yrkesmänniskor som arbetar med barn och ungdomar är välkomna till utbildningen. 

Friends-programmet

Programmet är uppdelat i tolv möten. Under möten diskuterar man och utför övningar med vars hjälp man söker konkreta sätt att hantera oro eller rädsla som kan uppstå i vardagliga situationer. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. Sålunda betonas utbyte av egna erfarenheter samt arbete tillsammans och lärande. I programmet strävar man att få föräldrarna delaktiga så att det inlärda skulle bli en del av hemmets vardag. På detta sätt försöker man förstärka hemkulturen med förmågan att lyssna och diskutera

Friends-programmet består av tre versioner för barn och ungdomar i olika åldrar.

  • Fun Friends (4-8-åringar)

  • Friends för barn (9-12-åringar)

  • Friends för ungdomar (13-16-åringar)


Ett internationellt program

Friends-programmet har utvecklats av den australienska psykologen Paula Barrett och det bygger på en omfattande vetenskaplig forskning, utvärdering och praktisk erfarenhet. I programmet betonas kognitiva, fysiologiska processer samt beteendeprocesser vilka har en anknytning till utvecklingen och upplevelsen av ångest.

Friends är ett av de mest undersökta och tillämpade programmen i världen som förebygger mental ohälsa. Programmet rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). I Finland ansvarar Stationens barn rf för Friends materialet i programmet och utbildningen.

Friends-programmets internationella hemsida hittar du här.