Växelverkan, ansvar och omsorg

Järjestön henkilökuntaa kesäkuussa 2023 ryhmittyneenä luokkakuvaan, jonka taustalla on Kolera-allas ja Helsingin merellistä maisemaa.

Stationens Barn r.f.
– växelverkan, ansvar och omsorg

 

Det grundläggande uppdraget för Stationens Barn r.f. är att främja en trygg uppväxt för barn och unga, familjers välbefinnande och att bekämpa marginalisering. Organisationens verksamhet styrs av öppenhet, mänsklighet och närvaro, och ett av dess syften är att utöka vuxen närvaro i de ungas vardag.

Till Stationens Barns karaktär hör snabbt reagerande på ändringar som sker i de ungas liv. Inom verksamheten knyts aktivt kontakter med mångahanda, ibland även överraskande samarbetsparter. En av utgångspunkterna i verksamheten är att till exempel de ungas rusmedelsmissbruk, våldsamhet och kriminalitet är viktiga symptom att ta tag i för de vuxna.

Inom organisationen arbetar 40 professionella inom fostran och den sociala branschen. Till arbetet hör utlärandet av känslohantering och förmågan att samverka med andra, ingripande i skolmobbning, att bemöta de unga i offentliga utrymmen, förlikning, att stödja i att bryta en brottsspiral samt ledsagande i de ungas utmanande livssituationer, av olika slag.

Stationens Barn r.f. är en politiskt och religiöst obunden riksomfattande organisation som grundats år 1990.

 

Walkers-verksamheten grundar sig på tid och närvaro av frivilliga vuxna

I Walkers-verksamheten erbjuds de unga trygga ställen att mötas där frivilliga vuxna verkar vid sidan om professionella inom ungdomsarbetet. Utöver ungdomscaféer eller mötesplatser verkar Walkers-bussen, en buss som konverterats till ungdomscafé, i huvudstadsregionens förorter. Utanför huvudstadsregionen verkar dessutom fyra Walkers-bilar, d.v.s. fritidsfordon som konverterats till mötesplatser.

Stationens Barn r.f. verkar som nationell bakgrundsgemenskap för alla Walkers. Organisationen upprätthåller Walkers Helsingfors (Urho Kekkonens gata) och Walkers-bussen i huvudstadsregionen. Övriga Walkers samt Walkers-bilarnas praktiska verksamhet ansvarar den lokala bakgrundsgemenskapen för, såsom kommunen, församlingen eller en aktör inom tredje sektorn. Under våren 2021 växer de fast medverkande orternas antal från åtta till elva då verksamhet inleds i Kuopio, Lahtis och Nyslott.

 

Med Friends-verksamheten blir övning i känslohantering och samverkan en del av vardagen

Med Friends-verksamheten som stöder det psykiska välbefinnandet förstärks förmågan att samverka och hantera känslor samt förmågan att klara sig i vardagen. Programmet, som bottnar i en kognitiv och beteendemässig referensram, och som framskrider systematiskt, lär ut förmåga att identifiera och hantera känslor, förmåga att bruka positiva tankemodeller samt nya sätt att hantera situationer som framkallar oro eller rädsla. Programmet förhindrar, enligt forskning, förekomsten av ångest och depression.

Friends-programmet kan man nyttja i bland annat daghem, skolor, ungdomsarbete och inom hälsovården i arbetet med grupper och på individuell nivå. Programmet är diversifierat enligt ålderskategorier: Fun Friends för 4–8-åringar, barnens Friends för 9–12-åringar, ungas Friends för 13–16-åringar och vuxnas Friends för över 16-åringar samt föräldrar i barnfamiljer.

Att använda programmet förutsätter att man deltagit i ledarskolning. Läs mer om svenskspråkig Friends-verksamhet.

 

Hjälp, stöd och ledsagande i utmanande livssituationer

Med hjälp av gatuförlikningsverksamheten som specialiserar sig på minderårigas förlikning, K-0-arbetet mot mobbning och Pasila-verksamhet med siktet inställt på att bryta brottsspiraler bland unga ingriper man i långt gågna och krävande situationer i samspråk med olika aktörer såsom polisen, förlikningsverksamheten och skolan.

Inom gatuförlikningen erbjuds konfliktens parter möjlighet att reda ut saken med hjälp av en medlare. Inom gatuförlikningen är de medlande professionella personer inom ungdoms-, fostrans-, social- eller motsvarande sektor och kan beakta förlikning bland just unga och särdrag tillhörande ungdomen. Via gatuförlikningen kan såväl unga misstänkta för brott som unga brottsoffer få hjälp. Målsättningen är att finna sätt att fortskrida i enlighet med den ungas behov och att även ge de unga som gjort sig skyldiga till brott en chans att ta ansvar för sina handlingar. De ungas förmyndare tas med från början, i utredningen av situationen. Vid behov erbjuds familjen stöd även efter förlikningsprocessens utgång.

Inom K-0-verksamheten ingriper man i utdragna och utmanande fall av mobbning i skolan. Målsättningen för verksamheten är att tillföra kunnande inom exempelvis förlikning och familjearbete i skolan, i högre grad än i nuläget. Konfliktens rötter undersöks med diskussion olika parter emellan, både skilt för sig och på gemensamma träffar. K-0-utbildarna medverkar intensivt i lokala aktörers arbete med att erbjuda konsulthjälp och till en början även som arbetspart.

Inom Pasila-verksamhet arbetar man med minderåriga unga som gjort sig skyldiga till allvarliga eller upprepade brott. Projektets medarbetare ledsagar den unga och stöder denna med hjälp av nätverk bestående av anhöriga och professionella. Målet är att stöda den unga på livets olika delområden och i att bryta en brottsspiral. Böle-arbetet är intensivt öppet arbete där de medverkande gör skoluppgifter med de unga, hjälper i frågor som berör arbete och boende och lyssnar på relations- och familjebekymmer. De medverkar också vid till exempel rättegångar  och besöker unga som sitter häktade inför rättegång. Arbetet är långsiktigt och tar oftast år i anspråk.

Året 2021 startade forskningsprojektet ”Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin” (Ung. Från tjänsternas djävulspolska till de ungas noter), där man med en omfattande expertgrupp undersöker tillståndet hos nuvarande tjänster och söker efter lösningar för att utveckla tjänstestrukturer för att bättre motsvara behoven hos unga med brottslighet som symptom.

 

Inom det patrullerande arbetet är man tillgänglig för de unga och ingriper i riskfyllda situationer

De ungas trygga tidsfördriv på offentliga platser stöds med hjälp av uppsökande ungdomsarbete i vars mittpunkt ligger patrullerande arbete bland unga samt sektoröverskridande samarbete. Med verksamheten stöder man de ungas tidsfördriv på deras villkor, och de unga bemöts med positiv inställning. Lägesvis avgör man om sätten att fördriva tiden är goda för de unga. Tillsammans med de unga strävar man efter att finna ett sätt att fördriva tiden som inte väcker oro bland vuxna eller stör andra som använder sig av allmänna utrymmen.

I samarbete med ordningsmakten och polisen kan tidsfördrivet avbrytas genom att styra de unga till en tryggare plats eller genom att kontakta föräldrar eller myndigheter. Med unga som uppvisar symptom på våldsamhet eller annat påbörjas ett intensivare arbete, exempelvis i form av smågruppsverksamhet i samarbete med andra aktörer så som kommunens ungdomsarbete.

Verksamheten förverkligas för närvarande i huvudstadsregionen. Dessutom har den slagit rot i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Kuopio.

 

Verksamhetens finansiering

Med hjälp av social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA förverkligas Walkers-bussen, det uppsökande ungdomsarbetet och gatuförlikningen, Böle-projektet som ingriper i ungas brottssymptom samt K-0-verksamheten. Konestiftelsen finansierar det tvååriga forskningsprojektet Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin (Från tjänsternas djävulspolska till de ungas noter).

Den finskspråkiga Friends-verksamheten finansieras bland annat med medel från STEA, med Päivi och Sakari Sohlbergs stiftelses utvecklingsunderstöd samt med privata donationer. Som finansiärer för den svenskspråkiga Friends-verksamheten verkar bland annat Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden samt flera andra svenskskpråkiga stiftelser.

Walkers-verksamheten i Helsingfors möjliggörs bland annat med stöd av Helsingfors social- och hälsonämnd, Jenny och Antti Wihuris fond samt Sinebrychoff Ab och donationer från privatpersoner.

Nationellt ambulerande ungdomsarbete som utvecklas inom projektet Walkers on Wheels 2 förverkligas med specialstöd från undervisnings- och kulturministeriet samt med stöd av bl.a. Sinebrychoff Ab och Eevi och Eemil Tanninens stiftelse. Wauto-bilen som verkar på svensk- och tvåspråkiga områden finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Den nationella Walkers-verksamheten finansieras med allmänna medel från undervisnings- och kulturministeriet samt med stöd av Sinebrychoff Ab.

Organisationen mottar också donationer från talrika privatpersoner, företag och parter, vilket är extremt viktigt för att göra verksamheten möjlig. Läs mer om att donera>> (på finska)


 

Fråga mer!

Christian Wentzelin profiilikuva

Christian Wentzel

toiminnanjohtaja - verksamhetsledare
Gabriela Langinauer.

Gabriela Langinauer

planerare-utbildare, Friends verksamhet
Dimitri Pailen profiilikuva

Dimitri Paile

planerare-utbildare, Friends verksamhet
Roy Pietilän profiilikuva

Roy Pietilä

Walkers-autokoordinaattori, kouluttaja / koordinator & utbildare, Walkers-bilen
Tomas Luodon profiilikuva.

Tomas Luoto

projektityöntekijä, Ripa-toiminta

Tilaa uutiskirjeemme