Frontpage / Toimintamuotomme Friends / Ohjelman eri versiot
 

Ohjelman eri versiot

Friends-ohjelmasta on käytössä neljä eri versiota.

Mainitut ikäjakaumat ovat ohjeellisia ja eri versioiden sisältöjä voi käyttää myös rinnakkain. Friends-ohjelman rakenne ja käsiteltävät teemat ovat kaikissa versioissa samat, mutta aiheiden käsittelytavat ja tehtävät ovat erilaisia. 

Friends-ohjelman käyttöönotto edellyttää ohjaajakoulutuspäivään osallistumista. Ryhmän ohjaajina voivat toimia esimerkiksi opettajat, koulukuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät sekä muut kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset. Ohjelmaa totetutetaan monenlaisissa toimintaympäristöissä, erikokoisissa ryhmissä ja yksilötyössä.

 

Fun Friends

Fun Friends -ohjelma on suunnattu varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisille lapsille.

Se koostuu kahdestatoista tapaamisesta, joissa tutustutaan Friends-taitoihin leikkien, toiminnallisten harjoitteiden, konkreettisten esimerkkien ja satujen kautta. Ohjelmassa harjoitellaan omien tunteiden ymmärtämistä sekä muiden tunteiden huomioimista. Fun Friends tutustuttaa lapset rentoutumiseen sekä myönteisten ja kielteisten ajatusten tunnistamiseen. Lisäksi tavoitteena on lapsen myönteisen minäkuvan vahvistuminen.

Ohjelmassa pyritään myös vanhempien osallistamiseen, jotta opitut taidot siirtyisivät osaksi kodin arkea. Varhainen systemaattinen sosioemotionaalisten taitojen opettaminen vahvistaa lapsen tasapainoista kehitystä. 

Fun Friends -ohjelmaan sisältyy ryhmäänohjaajan opas sekä materiaalia perheiden käyttöön.

 

Friends lapsille

Lasten Friends-ohjelma on suunnattu pääosin 9–12-vuotiaille lapsille.

Se sisältää kymmenen tapaamista ja kaksi myöhemmin järjestettävää kertaustapaamista. Tapaamiskerroilla keskustellaan ja tehdään toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla etsitään keinoja selviytyä huolta tai pelkoa aiheuttavista arkipäivän tilanteista. Ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat rentoutuminen, erilaiset ongelmanratkaisukeinot sekä myönteiset ajattelumallit. Lisäksi ohjelmassa keskitytään tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn.

Lasten ohjelma sisältää tapaamisten lisäksi kotitehtäviä ja vanhemmille suunnattua materiaalia, joiden avulla kannustetaan vanhempia mukaan tärkeiden taitojen harjoitteluun.

Ohjelmaan sisältyy ohjaajan opas sekä työkirja lapselle.

 

Friends nuorille

Nuorten Friends on suunnattu 13–16-vuotiaille nuorille.

Ohjelma koostuu kymmenestä tapaamisesta ja kahdesta kertaustapaamisesta. Friends-tapaamisissa tehdään runsaasti pari- ja ryhmätöitä sekä erilaisia toiminnallisia tehtäviä, esimerkiksi roolileikkejä ja draamaa hyödyntäen. Ohjelma keskittyy tunne- ja ongelmanratkaisutaitojen ohella sosiaalisiin suhteisiin sekä kommunikaatiotaitoihin. Lisäksi ohjelmassa pyritään kohtentamaan nuoren itsetuntoa keskittymällä yksilöllisiin vahvuuksiin.

Ohjelmaan sisältyy ohjaajan opas sekä työkirja nuorelle.

 

Friends aikuisille

Aikuisten kanssa työskentelyyn tarkoitettu Friends-ohjelma (Taivun, Pystyn, Pärjään) koostuu viidestä teemasta. Niiden ympärille voidaan rakentaa joustavasti eri pituisia työskentelykokonaisuuksia. Teema-alueet ovat omien tunteiden tunnistaminen, tietoisuus- ja rentoutumistaidot, eri ajattelumallien tunnistaminen ja sisäisen puheen ohjaaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä erilaiset ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinot.

Ohjelma sopii työvälineeksi monenlaisiin toimintaympäristöihin, esimerkiksi toiselle asteelle, sosiaalityöhön tai osaksi vanhempien kanssa tehtävää työtä. Menetelmä on tarkoitettu hyödynnettäväksi ryhmätoiminnassa eri ikäisten aikuisten kanssa. 

Ohjelmaan sisältyy ohjaajan opas sekä osallistujan työkirja.

Löydät koulutuksemme täältä.