Jalkautuva nuorisotyö

Jalkautuva nuorisotyö

Nuorille kokoontuvat erilaisissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Parhaiten nuorten asioista ja heitä koskettavista ilmiöistä pysytään perillä liikkumalla siellä missä hekin.

Kun nuorisotyön ammattilaiset menevät nuorten luo esimerkiksi puistoon, kauppakeskukseen tai kirjastoon, puhutaan jalkautuvasta nuorisotyöstä. Lähtemällä kaduille tavoitetaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät nuorisotiloissa käy – ja toisaalta saadaan parempi kontakti niihin nuokkarilta tuttuihin.

Ammatillinen jalkautuminen on suunnitelmallista ja säännöllistä, ja sitä varten käydään perehdyttävä koulutus. Ammatikseen jalkautuvien nuorisotyöntekijöiden mukaan voivat lähteä myös muut nuoria työssään kohtaavat, ja Aseman Lapset ry järjestää heille räätälöityä koulutusta. Jalkautumiseen ja nuorten kohtaamiseen on koulutettu muun muassa järjestyksenvalvojia, koulukuraattoreita, poliiseja ja eri kansalaisjärjestöjen edustajia.

”Nuoret suhtautuvat jalkautujiin yleensä myönteisesti ja juttelevat mielellään. He uskaltavat kääntyä tuttujen aikuisten puoleen, kun tietävät heidän olevan luotettavia.”
Susanna Ylimys

Toimivampaa vuorovaikutusta

Jalkautujien tärkein tehtävä on olla läsnä ja havainnoida ympäristöä. Usein jo pelkkä turvallisten aikuisten läsnäolo rauhoittaa ilmapiiriä ja ennaltaehkäisee harkitsemattomia tekoja tai uhkaavia tilanteita.

Nuorten arkisissa toimintaympäristöissä liikkuminen parantaa aikuisten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Nuoret arvostavat sitä, että heidän luokseen mennään myös ilman erityistä käsiteltävää asiaa. Vapaamuotoinen kohtaaminen antaa nuorelle tunteen siitä, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita ja hänen kanssaan halutaan olla ihan muuten vain. Usein nuoret kaipaavat aikuisia, vaikka saattavatkin aluksi aktiivisesti hakeutua pois heidän luotaan.

"Säännöllisesti jalkautumalla ja nuorten parissa tutuksi tulemalla kohdataan myös niitä nuoria, joilla ei ole muita turvallisia aikuisia elämässään."
Mikko Riiheläinen

Kunnioittavia kohtaamisia puolueettomalla maaperällä

Kadulla ja muissa julkisissa tiloissa liikutaan puolueettomalla maaperällä, jolloin sekä aikuisten että nuorten rooli on erilainen kuin esimerkiksi koulussa tai nuorisotilassa. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset näkevät nuoria usein vain yhdessä paikassa ja tietyssä roolissa. Kun vaikkapa koulukuraattori lähtee kauppakeskukseen nuorten luo, muuttuu niin nuorten kuin kuraattorinkin rooli. Koulun ulkopuolella monen nuoren on helpompi keskustella esimerkiksi lintsaamisen syistä.

Avainasemassa on nuoriin myönteisesti ja leimaamattomasti suhtautuva lähestymistapa, kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen. Aseman Lapset ry:n periaatteena on, että kenenkään ei esimerkiksi tarvitse kertoa nimeään vasten tahtoaan.

"Puutumme tilanteisiin, jos siihen on tarvetta, mutta emme ole viranomaisia."
Mikko Riiheläinen

Tukea ja ohjausta tarvittaessa

Jalkautuessa tavataan myös sellaisia nuoria, jotka ovat tuen tarpeessa. He eivät välttämättä osaa tai uskalla hakea apua tai käyttää heille suunnattuja palveluita ilman aikuisen ohjausta.

Jalkautuvasta nuorisotyöstä hyötyy koko toiminta-alue. Säännöllinen havainnointi tuo tietoa ilmiöistä, jotka muuten saattaisivat jäädä piiloon. Tietoa vaihdetaan yhteistyökumppanien kanssa niin jalkautumisen aikana kuin sen ulkopuolellakin. Nuorten kohtaamisen ja hiljaisten signaalien havaitsemisen avulla luodaan julkisista ja puolijulkisista tiloista kaikille turvallisempia.

Myös jalkautujien turvallisuus täytyy ottaa huomioon. Alueiden erityispiirteet huomioidaan, jalkautumaan lähdetään aina parin kanssa ja tarvittaessa ilmoitetaan etukäteen esimerkiksi poliisille tai järjestyksenvalvojille. Hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla pystytään varautumaan myös mahdollisiin uhkaaviin tilanteisiin. Varsinaisia vaaratilanteita sattuu kuitenkin harvoin.

Verkostot viritetään nuorten hyväksi

Jalkautuminen edistää yhteistyötä nuoria työssään kohtaavien eri alojen ammattilaisten välillä. Esimerkiksi järjestyksenvalvoja voi nuorisotyöntekijän kanssa jalkautuessaan saada paremman puheyhteyden nuoriin sekä uusia eväitä nuorten kohtaamiseen. Kun vaikkapa kauppakeskuksen edustajat tulevat nuorille tutuiksi, on kunnioitus sekä ihmisiä että yhteisiä tiloja kohtaan toisenlaista.

Aseman Lapset ry:n työntekijöiden mukaan jalkautumaan voivat lähteä myös muiden järjestöjen edustajat, kunnan nuorisotyöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät, järjestyksenvalvojat, poliisit, kirjastojen työntekijät ja kuraattorit. Jalkautumisesta on hyötyä kaikille, jotka työssään kohtaavat nuoria.

Jalkautumaan lähdetään useimmiten illalla, kun suurin osa nuoristakin on liikkeellä. Toisaalta kannattaa aina miettiä, mikä on työn tavoite: esimerkiksi koulukuraattorin jalkautuminen päivällä koulun lähiympäristössä voi auttaa juuri lintsaamisongelmaan tarttumisessa.

"Jalkautuvat nuorisotyöntekijät voivat toimia välittäjinä nuorten ja aikuisten välillä. Yhteisymmärrys löytyy parhaiten, kun kohdataan kasvokkain ja kuullaan toisen ajatuksia."
Mikko Riiheläinen

Aseman Lapset ry saa poliisilta ja muilta yhteistyökumppaneilta pyyntöjä käydä alueilla, joilla on herännyt huoli nuorista tai heihin liittyvistä ilmiöistä. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö, väkivaltainen käyttäytyminen ja aikuisten nuoria kohtaan osoittama epätoivottava kiinnostus. Järjestö pyrkii reagoimaan tilanteisiin nopeasti ja joustavasti.

Paras lopputulos saadaan, kun mukana on laaja joukko alueella toimivia ammattilaisia ja tiedonkulku toimii. Paikalliset toimijat tuntevat oman alueensa ja sen nuoret parhaiten, ja siksi on hyödyllistä lähteä liikenteeseen heidän kanssaan