Edellisessä osassa pohdin lähisuhdeväkivaltaa. Tällä kertaa käsittelen itse sovittelua ja sen merkitystä. Kirjoituksen tarkoitus ei ole väittää, että oikeudenkäynnit olisivat tarpeettomia. On kuitenkin tilanteita, joissa sovittelu mielestäni on oikeudenkäyntiä parempi vaihtoehto etenkin alaikäisten kohdalla.

Olen usein kuullut sovittelun olevan helppo seuraus tekijälle. Menettely, jossa tekijä ei joudu vastuuseen. Olen asiassa kuitenkin eri mieltä. Sovittelussa tekijä – nuori tai aikuinen – kohtaa samassa pöydässä istuvan asianomistajan kasvotusten ja käy tapahtuneen perusteellisesti läpi. Keskustelussa tekijä kuulee, miten teko on vaikuttanut asianomistajaan ja kertoo itse, miksi päätyi tekemään kyseisen teon.

Tämä on useimmille kaikkea muuta kuin helppoa. Keskustelun tarkoitus on antaa tekijälle mahdollisuus korjata tekonsa ja ottaa siitä vastuu. Erityisesti nuorten kohdalla kohtaamisen myötä ajattelemattomat teot harvemmin uusiutuvat, kun nuoren ymmärrys asiasta lisääntyy ja hän joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset kasvotusten.

Esimerkkinä tapaus, jossa nuoret jäivät erään yrityksen seinän töhrimisestä verekseltään kiinni. Sovittelussa yrityksen edustajana toiminut työntekijä kertoi nuorille ensin, kuinka suuren summan yritys menettää vuosittain erilaisten töhryjen puhdistamiseen. Sitten edustaja konkretisoi, mitä töhryjen puhdistaminen vaatii heiltä: kirjallisia töitä, työntekijän auton käyttöä, puhdistusaineita ja työaikaa.

Teko ei vienyt resursseja vain yritykseltä. Paikalle tuli poliisipartio, joka vei nuoret poliisilaitokselle huoltajien haettavaksi. Asiasta tehtiin poliisin ilmoituksen ohella myös lastensuojeluilmoitukset. Nuorten reaktioiden perusteella uskallan väittää, että teko jäi heidän osaltaan yhteen kertaan.

Oikeudenkäynnissä tekijä ja asianomistaja eivät saa samalla tavalla mahdollisuutta puhua asiasta keskenään. Paikalla ovat ammattilaiset, jotka hoitavat asian osapuolten puolesta. Uhrin pelko tai tekijän häpeä eivät useinkaan hälvene samalla tavalla. Konflikti muuttuu monissa tapauksissa rikkomukseksi valtiota kohtaan ja tekijän tulee maksaa mahdollisia sakkoja valtiolle. Näin myös uhrin toimijuus omassa asiassa pienenee. Sovittelu ei kuitenkaan sulje oikeudenkäyntiä pois, vaan voi olla myös kohtaamisen välineenä ennen oikeudenkäyntiä.

Katusovittelussa kasvatusalan ammattilainen voi toimia ikään kuin nuorten ja aikuisten tulkkina ja tämä edistää asian käsittelyä. Usein nuoret ovat sovittelun alussa hermostuneita. Nuoret saattavat hihitellä tai olla välinpitämättömän oloisia. Sovitteluun osallistuvat aikuiset voivat tulkita reaktiot niin, etteivät nuoret ota tilannetta tosissaan. Tämä taas saa aikuisissa aikaan turhautuneisuutta ja joskus jopa ärtymyksen tunteita.

Nuorten hihittely tai sulkeutuneisuus eivät yleensä ole suinkaan välinpitämättömyyttä vaan tapa purkaa jännitystä tai suojautua tilanteelta. Tilanne usein laukeaa, kun sovittelija kysyy nuorilta ”jännittääkö” ja nuorten vastatessa ”joo” sanoittaa jännityksen purkautumisen olevan ymmärrettävää. Niin käy välillä aikuisillekin. Erään tapauksen jälkeen kauppakeskuspäällikkö erikseen kiitti katusovittelijoita siitä, että tällainen tulkkaus rauhoitti aluksi kaoottiselta vaikuttanutta tilannetta ja näin mahdollisti sovintoon pääsemistä.

Keskustelun lisäksi on mahdollista sopia vahingonkorvauksista, mikäli niitä on teon yhteydessä syntynyt. Oma kokemukseni mukaan sovittelussa sovitut korvaukset maksetaan todennäköisemmin kuin oikeuden kautta haetut. Korvausten perijän kohtaaminen ihmisenä vaikuttaa varmasti maksamisen todennäköisyyteen.

Sovittelussa maksajaosapuolella on myös mahdollisuus vaikuttaa korvaussummaan. Yhdessä neuvoteltuun on motivoivampaa sitoutua. Alaikäisten kohdalla on hyvä muistaa, että korvausvastuu on nuorella itsellään, ei huoltajalla. Nuorilla kuitenkaan on harvoin tuloja, minkä vuoksi huoltajat usein auttavat lapsiaan maksujen suorittamisessa. Katusovittelussa pyritään siihen, että nuori korvaa summan huoltajilleen esimerkiksi kotitöitä tekemällä.

Sovittelu on kaikille maksutonta. Se on yksi syy, miksi sovittelu on hyvä menettely sopia vahingonkorvauksista. Oikeudenkäynnit puolestaan ovat usein hintavia. Pienemmissä rikoksissa syyttäjä voi tehdä syyttämättä jättämispäätöksen rikoksen vähäisyyden vuoksi ja siten asia ei etene¹. Sovittelussa sen sijaan voidaan keskustella pienemmistäkin summista ja tekijä joutuu ottamaan vastuuta aiheuttamastaan vahingosta. Sovittelut ovat usein myös nopeampia tapoja käsitellä asia. Erityisesti nuorten kohdalla mahdollisimman nopea käsittely on tärkeää, sillä nuorten aikakäsitys on erilainen kuin aikuisilla ja nopea käsittely voi katkaista huonon kierteen.

Sovittelijat ovat koulutettuja ohjaamaan osapuolet tarvittaessa eri palveluihin. Palveluihin ohjaamisella halutaan varmistaa asianomistajan uhrikokemuksen lieventyminen ja tuki sekä saada tukea myös tekijälle, jottei rikollisuus uusiutuisi. Palveluihin voidaan ohjata niin tekijä kuin asianomistajakin – tai kokonainen perhe. Katusovittelussa sovittelijoina toimivilla kasvatusalan ammattilaisilla on mahdollisuus tukea nuorta myös sovittelun jälkeen yhdessä eri toimijoiden ja vanhempien kanssa.

Loppukiteytyksenä voisi sanoa, että sovittelu kannattaa, koska sillä annetaan rajoja kokeilevalle tai rikoksilla oireilevalle nuorelle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseä koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teoistaan aidosti vastuuta. Lasten ja nuorten kohdalla nämä ovat erityisen tehokkaita keinoja ehkäistä tulevia rikoksia.

¹ https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970689 1:7§

Lue lisää katusovittelusta.

Olen Anne Toivonen ja työskentelen kouluttajana Aseman Lapset ry:n katusovittelu-toiminnassa.  Ennen katusovitteluun siirtymistä ehdin tehdä noin kymmenen vuotta töitä nuorten parissa, josta suurimman osan kadulla. Sovittelun maailmaan kouluttauduin vuonna 2017.

Katusovittelijan päiväkirjassa tutustutaan sovitteluun, katusovitteluun sekä omiin kokemuksiini nuorten parissa toimimisesta. Blogitekstien tarkoitus on lisätä ymmärrystä rikosten taustalla olevista syistä ja siten edistää rikoksilla oireilevien nuorten hyvinvointia. Teksteissä käsitellään sovittelun merkitystä sekä tärkeitä ajankohtaisia asioita, joihin sovittelun kautta voidaan vaikuttaa.

Anne Toivosen profiilikuva

Anne Toivonen

kouluttaja, Katusovittelu
  • Katusovittelu
  • Nuorten rikos- ja konfliktityö

”Sovittelu antaa tekijälle mahdollisuuden korjata tekonsa ja ottaa siitä vastuun. Erityisesti nuorten kohdalla ajattelemattomat teot harvemmin uusiutuvat, kun nuoren ymmärrys asiasta lisääntyy ja hän joutuu kohtaamaan tekojensa seuraukset kasvotusten.

Lisää blogitekstejä

Tilaa uutiskirjeemme